رد و بدل شدن توپ بين دست و زمين را ”دريبل“ گويند. اين مهارت تنها وسيلهٔ حرکت بازيکن با توپ در زمين است (به‌ تخلفات رانينگ (Running) و دبل (Double) توجه شود.