مهارت ”کار با توپ“، به شيوهٔ گرفتن توپ در تمام تکنيک‌هاى بسکتبال گفته مى‌شود. هدف اصلى تمرينات آن آشنائى کامل فرد با وزن، قطر و اندازه‌هاى توپ است. يک مهاجم خوب بايد در حين اجراء حرکات اساسى مانند شوت، پاس، دريبل، چرخش، تغيير مسير و ريباند، قادر به حفظ و کنترل کامل توپ باشد. اين امر ممکن نخواهد بود مگر با کسب مهارت در ”کار با توپ“ (شکل - مهارت ”کار با توپ“ در حالات مختلف).


مهارت �کار با توپ� در حالات مختلف
مهارت �کار با توپ� در حالات مختلف