در بازى بسکتبال، به‌علت وجود سرعت زياد در حرکات، توقف‌هاى ناگهاني، تغيير مسيرها و جابه‌جائى در جهت‌هاى مختلف، پرش‌ها و بسيارى از حرکات ديگر در حمله و دفاع، تأکيد بر حفظ تعادل، مورد توجه اکثر مربيان است.

کاربرد مهارت تعادل

اين مهارت، براى انجام تمام مهارت‌هاى بسکتبال ضرورى است؛ مانند، تعادل در حرکت پاى دفاع، تعادل در فرود بعد از ريباند، تعادل براى پرش شوت جفت، تعادل در هنگام پاس دادن و دريافت کردن و ... (شکل - تعادل در حالت تدافعى و تهاجمى).


تعادل (در حالت تدافعى و تهاجمى)
تعادل (در حالت تدافعى و تهاجمى)

نکات کليدى در هنگام اجراء مهارت تعادل

- براى به‌کارگيرى حداکثر کارآئى در عضلات پا، زانوها بايد حدود ۫۱۲۰ - ۫۱۱۰ خم شوند.


- در حالت تعادلي، به صاف بودن پشت براى ديد کامل زمين و حفظ تعادل توجه ويژه شود.


- موقعيت دست‌ها نسبت به يکديگر در حالت تهاجمى و تدافعي، متفاوت است.


- براى بالا نگه‌داشتن سر، تأکيد شود چانه تا حدّى بالا قرار گيرد.

شرح مهارت تعادل

براى داشتن بدنى متعادل، توجه به نکات زير ضرورى است (شکل‌هاي: تعادل در حالت تدافعى و تعادل در حالت تهاجمى).


- بهتر است پاها حدوداً به اندازهٔ عرض شانه از يکديگر فاصله داشته باشند. پاها مى‌توانند بر اساس شرايط بازى به‌صورت موازى يا يکى جلوتر از ديگري، قرار گيرند.


- با خم کردن جزئى زانوها، مرکز ثقل بدن به زمين نزديک مى‌شود تا براى عکس‌العمل‌هاى ناگهانى آمادگى لازم وجود داشته باشد. بايد توجه داشت که در اين حالت، پشت صاف باشد.


- دست‌ها از ناحيهٔ آرنج خميده هستند و در حالت عادى کنار بدن قرار دارند. انگشتان، باز و براى دفاع يا دريافت توپ کاملاً آماده هستند.


- سر در امتداد بدن قرار دارد به‌طورى‌که مرکز ثقل بدن به جلو يا عقب متمايل نشود. اين امر، نه تنها به حفظ حالت تعادلى بدن کمک مى‌کند، بلکه موجب ديد بهتر بازيکن مى‌شود.


تعادل در حالت تدافعى
تعادل در حالت تدافعى

تعادل در حالت تهاجمی
تعادل در حالت تهاجمی

اشتباهات متداول در مهارت تعادل

- خم نکردن زانو‌ها يا خم کردن بيش از حدّ آنها.


- باز کردن دست‌ها به طرفين با آرنج‌هاى صاف (در حالت تدافعي) يا نزديک کردن بيش از حدّ آنها به يکديگر (کمتر از قطر توپ در حالت تهاجمي) يا آويختن آنها به پائين.


- خم کردن پشت و سر به جلو، به‌جاى خم کردن زانوها.


- انتقال بيش از حد مرکز ثقل به جلو يا عقب (شکل - حالت تعادل نادرست در حالت تدافعى).


حالت تعادل نادرست (در حالت تدافعى)
حالت تعادل نادرست (در حالت تدافعى)