هر ورزش، داراى يک‌سرى حرکات و مهارت‌هاى اساسى است که با تسلط بر آنها مى‌توان به نتيجهٔ مطلوب دست يافت.


حرکات اساسى (Fundamentals / Techniques) يا تکنيک‌هاى ورزشي، به قابليت فرد در اجراء حرکات گفته مى‌شود که بر شيوهٔ اجراء صحيح حرکت در شرايط آموزشى تأکيد دارد. مهارت‌ها (Skills)، به قابليت به‌کارگيرى حرکات اساسى در شرايط مسابقه گفته مى‌شود و يک ورزشکار بايد قادر باشد تا در شرايط مختلف مسابقه و تحت فشار وارده از طرف حريف، بهترين حرکت را به‌ اجراء درآورد.


در ورزش‌هاى اجتماعى مانند بسکتبال، اجراء کار گروهى (تاکتيک) ممکن نيست مگر آنکه بازيکنان به خوبى قادر به اجراء مهارت‌ها باشند.