هیئت داوران

داوران:

- اونيفرم داوران شامل پيراهن طوسى‌رنگ، شلوار مشکي، جوراب و کفش مشکى بسکتبال خواهد بود.


- براى مسابقات رسمى فيبا داوران ميز بايد لباس متحدالشکل داشته باشند.