- تکنيک دو ۳۰۰۰ متر با مانع شامل دويدن بين موانع، عبور از روى موانع و از روى مانع حوضچهٔ آب است.


- عبور از روى مانع و حوضچهٔ آب، سه مرحلهٔ تکنيکى يعنى کندن از زمين، عبور از روى مانع و فرود دارد.


- هنگام عبور از روى موانع و حوضچهٔ آب هدف اين است که به‌هم خوردن آهنگ دويدن و مدّت‌زمانِ بودنِ در هوا به‌حدّاقل برسد.

عبور از مانع حوضچه آب �کندن از زمين�

هدف: انتقال روان از دويدن به عبور از روى مانع با حداقل کاهش سرعت


- عمل جهش يا کندن از زمين با حالت تخت انجام شود.


- ران پاى راهنما تا وضعيّت افقى يعنى موازى با زمين سريعاً تاب داده شود. (تصوير عبور از روى مانع حوضچه آب - کندن از زمين).    عبور از روى مانع حوضچه آب �کندن از روى زمين�
عبور از روى مانع حوضچه آب �کندن از روى زمين�

ويژگى‌هاى تکنيکى عبور از روى مانع آب

هدف: به‌حداقل رساندن زمان عبور از روى مانع و تغيير ارتفاع مرکز جرم بدن


- پاى اتکاء به‌خوبى خم باشد.


- جهت بالاتنه به‌طرف جلو باشد.


- محل تماس پا با مانع آب، قسمتِ وسط پا باشد.


- مرکز جرم بدن در هنگام عبور از مانع پائين نگه‌داشته شود. (تصوير عبور از روى مانع آب)    عبور از روى مانع آب
عبور از روى مانع آب

ويژگى‌هاى عبور از روى مانع آب پرش - فرود

هدف : اجراءِ يک پرش طولانى ولى تخت و انتقال فورى به‌حالت دويدن


- جداشدن سريع و فعال از مانع، با فشاردادن پا به‌طرف بالا و جلو


- فراهم‌شدن تعادل لازم بدن به‌وسيلهٔ دست‌ها در هنگام پرواز


- متمايل‌بودن جهتِ بالاتنه به‌طرف جلو


- فرود روى پاى اتکاء در حالى‌که تقريباً کشيده است.


- رانش فعال پاى آزاد بعد از فرودآمدن. (تصوير عبور از روى مانع آب پرش - فرود)    عبور از روى مانع آب پرش - فرود
عبور از روى مانع آب پرش - فرود