تاب‌خوردن و چرخش از سکو

- بازو و دست راست کشيده باشد.


- عمل تاب‌خوردن را انجام داده، در نيمه دوم بچرخيد.


- روى دو پا رو به نقطهٔ جهش فرود آئيد.


- عمل پرش را از روى يک ارتفاعِ کوتاه انجام دهيد.


هدف: تجربهٔ تاب‌خوردن و چرخش در هوا (تصوير تاب‌خوردن و چرخش از سکو)


تاب‌خوردن و چرخش از سکو
تاب‌خوردن و چرخش از سکو

پرش با دورخيز کوتاه

- ۵ تا ۷ قدم دورخيز با نيزه انجام دهيد.


- نيزه را به‌هنگام حمل، بالاى سر نگه داريد.


- نيزه را در جعبه بکاريد و جهش کنيد.


- پس از جهش تاب‌خورده، بچرخيد.


- پس از چرخش روى دو پا، رو به‌طرف نقطهٔ جهش فرود آئيد.


- اين‌کار را با عبور از ارتفاع کوتاه انجام دهيد.


هدف: کسب تجربه براى عبور از مانع (تصوير پرش با دورخيز کوتاه)


پرش با دورخيز کوتاه
پرش با دورخيز کوتاه

پرش با تکنيک کامل (کاشتن عادى نيزه)

- نيزه را به‌طور طبيعى حمل کنيد.


- با استفاده از آهنگ سه‌قدم، نيزه را در جعبهٔ مخصوص بکاريد.


- مانند مرحلهٔ ۲، عمل را با راه‌رفتن انجام دهيد.


- مانند مرحلهٔ ۲، عمل را با دويدن آهسته انجام دهيد.


- مانند مرحلهٔ ۲، عمل را با دويدن آهسته انجام دهيد.


هدف: آشنائى با کاشتن عادى نيزه و پرش (تصوير پرش با تکنيک کامل)


پرش با تکنيک کامل
پرش با تکنيک کامل