نحوهٔ گرفتن نيزه و حمل آن

- دست راست نزديک انتهاى بالاى نيزه قرار بگيرد.


- دست چپ در حدود ۵۰ سانتى‌متر پائين‌تر از دست راست باشد.


- دست راست نزديک به لگن قرار بگيرد.


- حرکت را با راه رفتن شروع کنيد.


- سپس حرکت را با دويدن آهسته و سپس دويدن ادامه دهيد. (تصوير نحوهٔ گرفتن نيزه و حمل آن)


هدف: آشنائى با نحوهٔ گرفتن و دويدن با آن.


نحوهٔ گرفتن نيزه و حمل آن
نحوهٔ گرفتن نيزه و حمل آن

آشنائى با تاب‌خوردن

- نيزه را بالاى سر نگه داريد.


- سه قدم يعنى چپ - راست، چپ برداريد.


- با پاى چپ براى پرش‌کنندگان راست‌دست جهش را انجام دهيد.


- پاى راست را به‌طرف جلو و بالا برانيد.


- از پهلوى راست نيزه، بدن را عبور دهيد.


- روى پاى چپ يا هر دو پا، بدن را عبور دهيد.


- روى پاى چپ يا هر دو پا، بدون چرخش فرود آئيد.


هدف: عادت‌کردن به آويزان‌شدن به نيزه و عمل حمل نيزه (تصوير تاب‌خوردن)


تاب‌خوردن
تاب‌خوردن

تاب‌خوردن از سکو

- بازوى راست را بکشيد.


- در اين مرحله مربى مى‌تواند نيزه را به جلو هُل بدهد.


- روى تشک با حالت نشسته فرود آئيد.


- عمل چرخش انجام نشود.


هدف: تجربهٔ آويزان‌شدن به نيزه و حمل آن در حالى‌که بدن کشيده است. (تصوير تاب‌خوردن از سکو)


تاب‌خوردن از سکو
تاب‌خوردن از سکو