منشى بايستى کليه نتايج مواد هرمسابقه را جمع‌آورى کند. اين جزئيات بايستى بوسيله سرداور، سروقت‌نگهدار و متصدى دستگاه بادسنج در اختيار وى قرار گيرد.


منشى در اسرع وقت اين اطلاعات بدست آمده را بايستى به گوينده مخابره نموده و پس از ثبت نتايج حاصله، اين نتايج رسمى را همراه با کارت‌هاى مربوط به مدير مسابقات ارائه دهد.


منشى مسابقات مسؤوليت تشکيل جلسات و آماده نمودن کليه صورت جلسات مربوط به آنها را در کليه جلسات کميته مربوط بعهده دارد. بعلاوه او بايستى مسؤول کليه نظم و ترتيب در امور ادارى مسابقات از جمله مکاتباتى مى‌باشد.