۱. زمانى که از وسايل تمام اتوماتيک براى زمان‌گيرى استفاده مى‌شود بايستى يک داور اصلى و دو کمک داور فتوفينيش تعيين شوند.


۲. داور اصلى مسؤوليت کارکردن با اين دستگاه را بعهده دارد. قبل از شروع مسابقه او با مسؤولين فنى مربوط تماس مى‌گيرد و با وسايل مورد نظر آشنا مى‌شود. او بر آزمايش اين وسايل و محل قرارگرفتن آنها نظارت دارد.


۳. داور اصلى بهمراه کمک داوران محل و زمان مربوط به هر مسابقه دهندگان را تعيين مى‌کنند.


۴. داور اصلى زمان و محل‌هاى رسمى را روى فرم مخصوصى وارد مى‌کند و پس از امضاى آن، آن را به ثبت‌کننده امتيازات مى‌دهد.


۵. در صورتيکه از نوار ويديويى استفاده شود داور بايستى حدود قبل و بعد از خط پايان را مشخص کند. چنانچه تغييرى در حدود مشخص شده بوجود بيايد او بايستى مسابقه دونفر ورزشکارى که محل‌‌هاى آنها عوض شده است، نامعلوم کند. Dead beat


استارتر و فراخواننده ورزشکاران براى شروع مسابقه:

۱. استارتر بايستى نظارت کامل بر روى کليه استارت‌کنندگان از موقع به جاى خود داشته باشد و در مورد هر موضوعى که به استارت مسابقه مربوط مى‌شود، تصميم‌گيرى نمايد. استارتر بايد از آمادگى داوران و وقت‌نگهداران اطمينان حاصل کند. (به بند ۱۰ قانون ۱۶۲ مراجعه شود).


۲. در کليه مسابقات دو که در خط انجام مى‌گيرد استارتر بايستى براى رساندن فرمان خود به دوندگان که در خطوط پيست قرار دارند، از بلندگو استفاده نمايد در جايى که از اين وسايل استفاده نمى‌شود استارتر بايستى خود را در جايى قرار دهد که فاصله او با استارت کنندگان تقريباً يکسان باشد. در موردى که استارتر نتواند در چنين محلى قرارگيرد طپانچه او و يا يک وسيله مجاز بايستى در آنجا قرار داده شود که بوسيله يک اتصال الکتريکى شليک مى‌شود.


۳. در خلال مسابقه دو يا سه نفر کمک استارتر بايستى در نظر گرفته شوند که استارتر را يارى دهند.


توجه:

براى مواد ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۴۰۰ متر با مانع و ۱۰۰×۴ متر و ۲۰۰×۴ متر و ۴۰۰×۴ متر امدادى منطقيه است که از ۲ کمک استارتر استفاده شود.


۴. هريک از کمک استارترها بايد در وضعيتى قرار بگيرند که بتوانند استارت‌کننده مربوطه را بخوبى ببينند.


۵. اخطار دادن و محروم کردن از ادامه مسابقه مندرج در قانون ۷-۱۶۲ فقط بوسيله استارتر مى‌تواند بمورد اجراء گذارده شود.


دورشماران:

۱. دور شماران در مسابقات بيش از ۱۵۰۰ متر بايد دورها را براى کليه مسابقه‌دهندگان ثبت کنند. براى مسابقات بالاتر از ۵۰۰۰ متر و مسابقات راهپيمايى در پيست تعدادى از دورشماران سرپرستى يک سرداور انتخاب و با کمک کارت‌هاى دورشمارى که برروى هريک بايستى زمان دور انجام شده مربوط ورزشکار مربوط به خود را که مسؤوليت دورشمارى او را دارند ( که بوسيله وقت‌نگهداران رسمى که به آنها داده مى‌شود ) بنويسند.


- زمانى که اين سيستم بکار مى‌رود هيچ‌يک از دورشماران نبايستى دور بيش از ۴ نفر دونده و يا ۶ نفر راه‌پيما را ثبت کند.


۲. يک دورشمار خاص براى اعلام تعداد دورهاى باقيمانده به هرشرکت‌کننده انتخاب مى‌شود. اين دور شمار مخصوص دورآخر مسابقه را بوسيله بصدا درآوردن زنگ پايان و يا هر وسيله ديگر به اطلاع شرکت‌کنندگان مى‌رساند.