قفس پرتاب ديسک

۱. بمنظور تأمين ايمنى تماشاچيان، داوران و يا شرکت‌کنندگان کليه پرتاب‌هاى ديسک بايستى از يک محوطه بسته (محافظت‌ شده) يا قفس انجام گيرد. قفس مورد نظر، در ميادين مهم ورزشى که تماشاچيان زيادى دور تا دور و خارج از منطقه مسابقه مى‌نشينند و مواد ديگر علاوه بر پرتاب ديسک در همان منطقه مسابقه برگزار مى‌شوند، استفاده مى‌شود. در جايى که موارد فوق را شامل نمى‌گردد و بخصوص هنگامى که عمل پرتاب در منطقه آموزشى انجام مى‌گيرد، استفاده از وسيله ساده‌ترى که مناسب باشد رضايت‌بخش مى‌باشد. اطلاعات مورد نياز در اين مورد در دفتر فدراسيون و يا مؤسسات ملى موجود مى‌باشد.


تذکر:

قفس پرتاب چکش خواه بوسيله نصب دايره پرتاب متحد‌المرکز ۵/۲، ۱۳۵/۲ مترى و يا بوسيله تغيير شکل و گسترش قفس از طريق ايجاد دايره پرتاب ديسک دوم پشت دايره پرتاب چکش که در يک امتداد نصب گردند.


۲. قفس پرتاب بايستى بنحوى طرح‌ريزي، ساخته و نگهدارى شود که بتواند ديسکى به وزن ۲ کيلوگرم را که با سرعت ۲۵ متر در ثانيه در حرکت است متوقف سازد. نحوه پرتاب ديسک بايستى بگونه‌اى باشد که خطر کمانه کردن و برگشت ديسک بطرف ورزشکار يا خارج شدن ديسک از بالاى قفس وجود نداشته باشد. در صورت رعايت اين خصوصيات مى‌توان از قفس‌هايى با طرح‌ها و ساختمان‌هاى مختلف استفاده کرد.


۳. طرح قفس بايستى نعل‌اسبى شکل باشد و حداقل از ۶ صفحه تورى‌دار با عرض ۱۷/۳ متر (برابر نمودار ) تشکيل شده باشد. عرض دهانه قفس بايستى ۶ متر باشد و در ۵ مترى جلوى دايره مرکزى پرتاب قرار گيرد. حداقل ارتفاع قطعات مشبک ( صفحات توردار) بايستى ۴ متر باشد. جهت جلوگيرى از اينکه ديسک راه خود را از درزها يا محل‌هاى اتصال صفحات قفس، تورها و يا زير صفحات توردار به بيرون بازکند بايستى پيش‌بينى‌هاى لازم در طرح و ساختمان قفس پرتاب بعمل آيد. طبق اين قوانين از سال ۱۹۵۸-۱۹۷۸ مى‌توان از قفس پرتاب چکش براى پرتاب ديسک استفاده نمود. در اين مورد دايره پرتاب بايستى ۸۰ سانتى‌متر ( ۸۰/۰ متر) عقب‌تر کشيده شود تا نسبت به دهانه ۶ مترى و ۵ متر فاصله پيدا کند که از هرگونه خطر احتمالى جلوگيرى شود و بر امنيت آن افزوده گردد.


۴. تور قفس مى‌تواند از فيبر يا ريسمان‌هاى مصنوعى يا طبيعى و يا سيم‌هاى فولادى با کشش زياد يا کم ساخته شود. حداکثر اندازه شبکه‌هاى تورى فلزى بايستى ۵۰ ميلى‌متر و ۴۴ ميلى‌متر براى تورهاى نخى باشد. حداقل اندازه سيم يا ريسمان به ساختمان قفس دايره پرتاب داشته اما حداقل فشار براى شکستن ( پاره کردن) آنها ۴۰ کيلوگرم مى‌باشد.


- قفس جديد که تنها براى پرتاب ديسک بکار مى‌رود.


- استفاده از قفس قديمى پرتاب چکش.


بمنظور اطمينان از امنيت قفس، شبکه فولادى هر ۱۲ ماه يکبار مورد آزمايش قرار مى‌گيرد. براى ريسمان‌هاى فيبرى بازديد نظرى کافى نبوده و در عوض چندين طول نمونه از الياف استاندارد در شبکه بکار برده مى‌شود. يکى از اين الياف هر ۱۲ ماه يکبار جدا مى‌شود و مورد آزمايش قرار مى‌گيرد تا از قدرت نگهدارى آن اطمينان حاصل شود.


۵. حداکثر خطر فاصله دوشعاع براى پرتاب ديسک از اين قفس براى شرکت‌کنندگان راست‌دست و چپ‌دست تقريباً ۹۸ درجه مى‌باشد. وضعيت و تنظيم قفس در منطقه مسابقه براى تأمين امنيت بسيار حياتى و ضرورى است.