ساختمان دایره

دايره پرتاب بايستى از نوار آهني، فولاد و يا جنس مناسب ديگر که در آن هم سطح زمين خارج از دايره پرتاب باشد، ساخته شود. داخل داوير از سيمان، آسفالت يا مواد محکم ديگر که لغزنده نباشد، ساخته مى‌شود. سطح قسمت داخلى بايستى هموار و ۱۴ تا ۲۶ ميلى‌متر پايين‌تر از لبه بالايى قاب دايره پرتاب باشد.


ساختمان دايره پرتاب وزنه
ساختمان دايره پرتاب وزنه

دايره قابل حملى (متحرکي) که خصوصيات فوق را داشته باشد مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

اندازه‌ها

قطر داخلى دايره بايد ۱۲۵/۲ متر + ۵ ميلى‌متر باشد. قاب يا لبه دايره پرتاب بايستى حداقل ۶ ميلى‌متر ضخامت داشته باشد و به رنگ سفيد شود.


خط سفيدى به عرض ۵۰ ميلى‌متر بايستى از لبه طوق فلزى حداقل به طول ۷۵ ميلى‌متر از طرفين دايره کشيده شود. اين خط مى‌تواند رنگ شود و يا از چوب يا ماده مناسب ديگر ساخته شود. امتداد فرضى لبه (عقبي) اين خط سفيد بايستى از مرکز دايره عبور کند و در اين نقطه نسبت به خط مرکزى قطاع پرتاب زاويه ۹۰ درجه ايجاد کند.

ساختمان تخته

اين تخته از جنس چوب يا مواد مناسب ديگرى و به شکل قوس ساخته مى‌شود که بايست لبه داخلى آن با لبه داخلى دايره پرتاب تماس داشته باشد. رنگ تخته بايد سفيد بوده و بين خطوط قطاع قرار داده شود و طورى ساخته گردد که در زمين محکم شود.

اندازه‌هاى تخته

عرض تخته ۳۰۰ تا ۱۱۲ ميلى‌متر و عرض داخلى آن ۲۳/۱ تا ۲۱/۱ متر و ارتفاع آن نسبت به سطح داخل دايره ۱۰۲-۹۸ ميلى‌متر است.


تذکر:

تخته‌هايى که خصوصياتى را که سابقاً فدراسيون تعيين کرده بود دارا باشند، مورد قبول واقع مى‌گردد.

ساختمان وزنه

وزنه بايد از جنس آهن خالص، برنج و يا فلزاتى که سبک‌تر از برنج نباشد و يا غلافى برنجى که با سرب يا ماده ديگر پُر شده باشد، ساخته شود. وزنه بايستى کرومى و سطح آن صاف باشد.

خصوصیات وزنه

وزنه مردان زنان
حداقل وزن ۷/۲۶۰ کيلوگرم ۴/۰۰۰ کيلوگرم
وزنه‌هاى مورد قبول در مسابقات تا ۲۶۵/۷ ۲۸۵/۷ تا ۰۰۵/۴ ۰۲۵/۴
حداقل قطر وزنه ۱۱۰ ميلى‌متر ۹۵ ميلى‌متر
حداکثر قطر وزنه ۱۳۰ ميلى‌متر ۱۱۰ ميلى‌متر


در مسابقات بايستى از وزنه‌هايى که بوسيله کميته برگزارکننده تهيه مى‌شوند، استفاده کرد و نبايد در سراسر مسابقه تغييرى در آنها داد. هيچ شرکت‌کننده‌اى حق بردن وزنه‌اى را داخل محوطه مسابقه ندارد.


در کليه مسابقات ديگر ورزشکاران مى‌توانند به شرط آنکه وزنه‌ها به وسيله کميته برگزارکننده قبل از برگزارى مسابقه بررسى و علامت‌گذارى شود و در اختيار آنها قرار گيرد از وزنه‌هاى خود استفاده کنند.

منطقه فرود

اين منطقه بايستى با خاکستر، چمن يا ماده مناسب ديگر که اثر وزنه روى آن باقى بماند، پوشيده شود.


حداکثر شيب کلى مجاز در جهت پرتاب نبايستى از ۰۰۱/۰ تجاوز نمايد.


منطقه فرود بايستى با خطوط سفيدى به عرض ۵۰ ميلى‌متر و با زاويه ۴۰ درجه علامت‌گذارى شود و چنانچه اين خطوط را امتداد دهيم از مرکز دايره بگذرد.


پرچم مشخص يا نشانه ديگرى که علامت بهترين پرتاب هر ورزشکار است در طول و خارج از خطوط منطقه فرود قرار داده مى‌شود. از يک پرچم يا نشان مشخص مى‌توان براى نشان دادن رکورد جهانى يا رکوردهاى قاره‌اى و ملى موجود استفاده کرد.