حداقل طول اين باند بايستى ۲۰ متر و حداکثر ۵/۳۶ متر باشد. در صورتى که شرايط ايجاب کند حداقل طول منطقه دورخيز بايستى ۵/۳۳ متر باشد. اين باند با دو خط سفيد موازى به عرض ۵۰ ميلى‌متر و به فاصله ۴ متر از هم مشخص مى‌شود. پرتاب پنيزه بايستى از پشت قوسى از دايره به شعاع ۸ متر انجام گيرد. قوس شامل يک نوار رنگ شده است و يا از جنس چوب يا فلز به پهناى ۷۰ ميلى‌متر ساخته مى‌شود. اين قوس همسطح زمين بوده و سفيدرنگ مى‌شود. اين خطوط را از منتهى‌اليه قوس خطوطى عمود بر خطوط موازى دورخيز رسم مى‌نمائيم. طول اين خطوط ۷۵/۰ متر و عرض آنها ۷۰ ميلى‌متر مى‌باشد.حداکثر شيب جانبى (عرضى ) باند دورخيز ۰۱/۰ مى‌باشد.

علايم

هر شرکت ‌کننده مى‌تواند در کنار مسير دورخيز نشانه‌اى که بوسيله کميته برگزارکننده تهيه مى‌شود، قرار دهد که به هنگام دورخيز به او کمک کند. اما نمى‌تواند از گچ يا موادمشابه که اثر پاک نشدنى به جا مى‌گذارد، استفاده کند.

ساختمان نیزه

نيزه از سه قسمت سرنيزه، ميله و دستگيره نخ پيچى شده تشکيل مى‌گردد.


ميله از فلز ساخته شده و به آن سر فلزى تيزى متصل مى‌شود. سطح ميله نبايستى داراى فرو رفتگي،برآمدگي، شيار، سوراخ يا ناصافى باشد و انتهاى آن بايستى صاف و يک تکه باشد.


دسته نخ‌پيچى شده نيزه در مرکز ثقل نيزه قرار مى‌گيرد و نبايستى بيش از ۸ ميلى‌متر از اندازه قطر ميله تجاوز کند سطح آن نبايست لغزنده باشد و هيچ‌گونه تسمه، فرو رفتگى و برآمدگى داشته باشد. ضخامت قسمت نخ‌پيچى شده بايستى کاملاً يکنواخت باشد.


۲۰. مقطع نيزه در سراسر طول نيزه بايستى مدوٌر باشد و حداکثر قطر ميله بايستى در زير قسمت نخ‌پيچى شده باشد. بخش مرکزى ميله از جمله بخشى که زير قسمت نخ‌پيچى شده است ممکن است استوانه‌اى باشد و يا تا انتهاى آن باندپيچى شود در هر حال کاهش قطرميله از جلو دستگيره تا پشت آن نبايست از ۲۵/۰ ميلى‌متر بيشتر باشد. از دستگيره، نيزه از نوک آن که در جلو قرار دارد تا دُم که در انتها قرار گرفته از قطر آن کاسته مى‌شود. برش طولى دستگيره از نوک در جلو تا دُم مى‌تواند مستقيم يا محدب ( خميده ) باشد و در طول نيزه نبايست تغيير ناگهانى در قطر بوجود آيد باستثناى پشت نوک نيزه و جلو و پشت دستگيره نخ‌پيچى شده، در انتهاى سرنيزه کاهش قطر نبايستى از ۵/۲ ميلى‌متر بيشتر باشد. انحراف از مقطع طولى نبايست در پشت سرنيزه از ۳۰۰ ميلى‌متر بيشترشود.


تذکر۱:

از آنجايى که مقطع عرضى مدوٌر است حداکثر اندازه مجاز بين بيشترين و کمترين قطر ۲ درصد مى‌باشد. ميانگين اين دوقطر بايستى مطابق مختصات يک نيزه مدوٌر باشد.


تذکر۲:

شکل برش طولى با استفاده از يک ميله مستقيم فلزى بطول ۵۰۰ ميلى‌متر و به عرض ۲۵/۱ ميلى‌متر و تيغه ضخامت سنج ۲/۰ ميلى‌مترى بسهولت بررسى مى‌شود.


براى بررسى صحت قسمت خميده برش عمودى اين ميله بهنگام تمامس با بخش کوتاه نيزه نوسان مى‌کند. در مورد بخش‌هاى مستقيم برش عمودي، اين ميله بايستى محکم به اين قسمت‌ها بچسبد و داخل‌کردن تيغه ضخامت سنجى به قطر ۲۰/۰ ميلى‌متر بين نيزه و اين ميله مستقيم در سراسر طول تماس غيرممکن شد. اينکار در مورد محل اتصال نيزه و ميله انجام نمى‌شود. در اين هنگام نبايستى مقياس ۲۵/۱ ميلى‌متر از محل تماس بگذرد.