دواير پرتاب بايستى از نوار آهني، فولادى يا هر جنس مناسب ديگر ساخته شود. بالاى دواير بايستى همسطح زمين خارج از دايره پرتاب باشد. قسمت داخلى دايره از بتون، آسفالت يا جنس محکم ديگر بشرط لغزنده نبودن ساخته مى‌شود. سطح داخلى دايره پرتاب بايستى هموار و ۲۶-۱۴ ميلى‌متر پائين‌تر از لبه بالايى حاشيه دايره باشد.

اندازه‌ها

- قطرداخلى دايره پرتاب بايستى ۵۰/۲+۵ ميلى‌متر باشد.


- ضخامت لبه دايره فلزى بايستى حداقل ۶ ميلى‌متر بوده وسفيد رنگ‌آميزى گردد.


طرح دايره پرتاب ديسک

ساختمان دیسک

بدنه ديسک بايستى از چوب يا هر ماده مناسب ديگر و يک طوقه فلزى که لبه آن مدور باشد، ساخته شود. مقطع لبه بايستى مدور باشد و به شکل دايره واقعى گردشده و شعاعى در حدود ۶ ميلى‌متر داشته باشد. ممکن است صفحات مدورى در قسمت مرکزى و در طرفين ديسک کار گذارده شود و يا اينکه ديسک را مى‌توان بدون ضخامت فلزى ساخت ولى بشرط اينکه سطح مورد نظر مسطح باشد و اندازه‌ها و وزن ديسک با ويژگى‌هاى قانونى تطبيق کند.


هر دو طرف ديسک بايستى داراى ساختمان يکسان بوده و فرورفتگي، برآمدگى با لبه‌تيز نداشته باشد. کناره‌هاى ديسک در يک خط مستقيم از شروع انحناى قاب (طوقه) تا دايره‌اى به شعاع ۵/۲۸-۲۵ ميلى‌متر در مرکز ديسک باريک مى‌شود.

مشخصات دیسک

ديسک مردان زنان
حداقل وزن براى قبول رکورد ۲/۰۰۰ کيلوگرم ۱/۰۰۰ کيلوگرم
وزن‌هاى مختلف که در مسابقات بکار مى‌روند. ۲/۰۲۵-۲/۰۰۵ کيلوگرم ۱/۰۲۵-۱/۰۰۵ کيلوگرم
قطربيرونى طوقه فلزى مردان زنان
حداقل ۲۱۹ ميلى‌متر ۱۸۰ ميلى‌متر
حداکثر ۲۲۱ ميلى‌متر ۱۸۲ ميلى‌متر
قطر صفحه فلزى يا بخش مسطح مرکزي مردان زنان
حداقل ۵۰ ميلى‌متر ۵۰ ميلى‌متر
حداکثر ۵۷ ميلى‌متر ۵۷ ميلى‌متر
روى بخش مسطح مرکزى يا صفحات فلزى مردان زنان
حداقل ۴۴ ميلى‌متر ۳۷ ميلى‌متر
حداکثر ۴۶ ميلى‌متر ۳۹ ميلى‌متر
ضخامت طوقه ۶ ميلى‌متر ازلبه مردان زنان
حداقل ۱۲ ميلى‌متر ۱۲ ميلى‌متر