حرکت‌شناسى - از دو کلمهٔ Kinesis به معناى حرکت و همچنين ology به معناى (عملى از) و کلاً حرکت‌شناسى ناميده مى‌شود و در مورد استخوان‌ها، مفاصل، ليگامنت‌ها، عضلات، تاندون‌ها، سر ثابت و متحرک و به‌طور اجمال عضلات و عمل آنها را در حرکت‌هاى مختلف بدن معرفى مى‌کند.


بيومکانيک - اصول مکانيکى و مطالعه و کاربرد آنها براى حرکات انسان و اصول و مبانى مکانيکى در موجود زنده و روابط درگير در حرکات. و در کل عملى است که نيروهاى داخلى و خارجى که بر روى بدن انسان اثرگذار است مورد آزمايش و مطالعه قرار داده و اثرات حاصله را بررسى مى‌کند.