تجارب و باورهاى مربيان تربيت بدنى بر ميراث تاريخى حوزهٔ تخصصى آنها مبتنى است. اين ميراث‌ها منبع هويت و تشخّص تربيت بدنى است. مبانى اين حوزهٔ تخصصي، به‌استثناى سابقهٔ تاريخى آن، کم و بيش اندک است. تجارب ديروز راهنماى اعمال امروز مربيان تربيت بدنى است. و بلوغ و تکامل حرفه‌اى در کنار رويدادها و وقايع ادوار گذشته نهفته است. ماهيت و سرشت تربيت بدنى و ورزش از فرهنگ‌هاى مختلف تأثير مى‌پذيرد. همچنين پيشروان و پيشتازان نيز بر تربيت بدنى (در آمريکا) تأثير عميق گذاشته‌اند. با شناخت عملکرد رهبران پيشين، مربيان به توانايى‌ها و استعدادهاى خود اميدوار مى‌شوند و براى سازندگى تلاش خواهند کرد.


مربيان تربيت بدنى بايد از وقايع گذشته به‌نحو واقعي، معنى‌دار و کاربردپذير در دوران معاصر و آينده بهره گيرند. اين بخش مرورى است بر تاريخ تربيت بدنى از عصر باستان تا دوران معاصر، تجزيه و تحليل نقّادانهٔ تاريخ مى‌تواند بسيار آموزنده باشد.