يونانيان باستان بر زيبايى جسم تأکيد داشتند و در تمرينات روزانه زيبايى‌هاى خود را به نمايش مى‌گذاشتند. تربيت بدنى يکى از عوامل اين زيبايى است.

از اهداف اوليهٔ تعليم و تربيت، پرورش فرد به‌عنوان يک انسان هدف‌دار و مستقل و خودگردان است. تربيت بدنى با تأکيدى که بر پرورش جسمي، ذهني، هيجانى و برازندگى اجتماعى دارد، در صورت آموزش صحيح و اصولى نقش شايان توجهى را در فرآيند تعليم و تربيت ايفا خواهد کرد. امروزه مسؤوليت خطير بر دوش آنانى است که اوقات بيشترى را با جوانان سپرى مى‌کنند. اينان اگر تجارب عرضه شدهٔ زندگى جوانان را رضايت‌بخش، موفق و پرباز سازند تعليم و تربيت به سر منزل مقصور خواهد رسيد.


براى تشريح کامل نقش تربيت بدنى در فرآيند تعليم و تربيت، بايد قدرت تربيت بدنى در سه حوزهٔ تربيتى (شناختي، احساسى و روانى حرکتي) مورد بحث قرار مى‌گيرد.