آفتاب

پست انتقادی امیر حسین صادقی در اینستاگرامامیر حسین صادقی در این پست با یادی از ناصر حجازی انتقاد خود را عنوان کرد

امیر حسین صادقی در پست نوشت

اسطوره ها هرگزتمام نميشوند💙💙 من زنده هستم تا آنها (منتقدین) را مجبور کنم که حرف های خود را پس بگیرند.

تاریخ:۱۳۹۹/۰۴/۲۵
وبگردی