آفتاب

وریا غفوری با انتشار پستی از اتحاد بازیکنان و کادر فنی در دربی گفتاو در این پست نوشت: به نام مقدس استقلال و به رسم امانت پیراهنی که از تاریخ سازان به ما رسیده و برای اعتلای هرچه بیشتر از این نام، از هیچ کوششی فرو گذار نخواهیم کرد.همه اعضای باشگاه استقلال بزرگ، متحد و همدل به پیش می روند و اجازه فرصت طلبی و سو استفاده به رقبا نمی دهیم.