آفتاب

دنیا همین قدر کوتاه و بی‌رحم استحسین سلیمانی این عکس را از صفحه‌ی مرحوم علی سلیمانی عزیز بازنشر کرد. دنیا همین قدر کوتاه و بی‌رحم است!

وبگردی