مقصود از اختلال‌های عاطفی، پریشانی‌های هیجانی یا خلقی هستند. شخص ممکن است به شدت افسرده یا شیدا (manic) (بیش از حد سرخوش) باشد یا ممکن است بین حالت‌های افسردگی و سرخوشی نوسان کنند. این تغییرات خلق ممکن است چنان شدید باشند که بستری شدن شخص در بیمارستان ضرورت یابد.