در بحث روش‌های درمان انواع رفتارهای نابه‌هنجار را از نظر می‌گذرانیم. در برخی از این روش‌ها یاری دادن به افراد برای شناخت خاستگاه مشکلاتشان، در بعضی دیگر تغییر مستقیم رفتار و در برخی، درمان بدنی در مدار توجه است؛ در بعضی از آنها نیز سخن از شیوه‌های یاری‌رسانی جامعه است.


شیوه‌های درمان اختلال‌های روانی، با نظریه‌هائی که درباره خاستگاه این اختلال‌ها ابراز می‌شود پیوند تنگاتنگی دارد. بررسی تاریخچه درمان بیماران روانی نشان می‌دهد که چگونه پابه‌پای تغییر نظریه‌های مربوط به طبیعت انسان و علل اختلال‌های وی، روش‌های درمانی نیز دگرگون می‌شود.