بحث ما دربارهٔ زبان نشان می‌دهد که در کار زبان‌آموزی، کودک با چه تکلیف سنگینی روبه‌رو است. کودک باید برتمام سطوح زبان تسلط یابد، به این معنی که نه‌تنها باید اصوات گفتار را فرا گیرد، بلکه باید یاد بگیرد چگونه با ترکیب این واژه‌ها جمله‌هائی برای بیان اندیشه‌هایش بی‌آفریند. شگفت آنکه بخش عمدهٔ این یادگیری در تمامی فرهنگ‌ها و تقریباً در همهٔ کودکان، ظرف چهار تا پنج سال حاصل می‌شود.