برای شناخت مبانی زیست‌شناسی روانشناسی باید اطلاعاتی هم دربارهٔ تأثیر عوامل ارثی داشت. رشتهٔ وراثت‌شناسی رفتاری، آمیزه‌ای از روش‌های وراثت‌شناسی (ژنتیک) و روانشناسی را در بررسی شیوهٔ به ارث رسیدن ویژگی‌های رفتاری به‌کار می‌گیرد (پلومین - Plomin در ۱۹۹۱)، بسیاری از ویژگی‌های بدنی از قبیل قد و ساختار استخوانی و رنگ مو و چشم به ارث می‌رسند. وراثت‌شناسان رفتاری می‌خواهند بدانند ویژگی‌های روانی همچون توانائی ذهنی، مزاج و استواری هیجانی، تا چه اندازه از والدین به ارث می‌رسد. (بوکارد - Bouchard در ۱۹۹۴)