هر چند همه این رهگذران بدون شک متوجه شخصی که در پیاده‌رو افتاده است شده‌اند، هیچیک برای کمک کردن - با فهمیدن اینکه او خوابیده، بیمار، مست، یا مرده است - توقف نکرده‌اند. اگر دیگران حضور نداشتند، احتمال بیشتری داشت که یکی به کمک وی بشتابد.
هر چند همه این رهگذران بدون شک متوجه شخصی که در پیاده‌رو افتاده است شده‌اند، هیچیک برای کمک کردن - با فهمیدن اینکه او خوابیده، بیمار، مست، یا مرده است - توقف نکرده‌اند. اگر دیگران حضور نداشتند، احتمال بیشتری داشت که یکی به کمک وی بشتابد.