ثبات اندازه (size constancy)

دربارهٔ ثبات اندازه بیش از دیگر انواع ثبات تحقیق شده است. ثبات اندازه به این معنی است که اندازهٔ شیء، صر‌ف‌نظر از فاصلهٔ آن از بیننده، نسبتاً ثابت می‌ماند. وقتی فاصله ما از شیء بیشتر می‌شود، معمولاً فکر نمی‌کنیم که شیء کوچکتر شده است. از فاصلهٔ ۳۰ سانتی‌متری به سکه‌ای نگاه کنید و بعد به اندازهٔ طول دست خود آن را دورتر ببرید. آیا حالا سکه کوچکتر به‌نظر می‌رسد؟ تغییر اندازهٔ سکه محسوس نیست، حال آنکه می‌دانیم تصویر شبکیه‌ای سکه در فاصلهٔ ۶۰ سانتی‌متری نصف تصویر آن در فاصلهٔ ۳۰ سانتی است (شکل ثبات اندازه).


اندازهٔ تصویر شبکیه‌ای. این شکل رابطهٔ هندسی اندازهٔ فیزیکی شیء را با اندازهٔ تصویر آن بر شبکیه نشان می‌دهد. پیکان‌های الف و ب نمودار دو شیء هم‌اندازه هستند، اما فاصلهٔ الف از چشم دو برابر فاصلهٔ ب است و درنتیجه، تصویر شبکیه‌ای الف تقریباً نصف تصویر شبکیه‌ای ب است. پیکان ج نمودار شیئی کوچکتر از الف است، اما چون محل آن به چشم نزدیکتر است تصویر شبکیه‌ای به اندازهٔ الف ایجاد کرده است.
اندازهٔ تصویر شبکیه‌ای. این شکل رابطهٔ هندسی اندازهٔ فیزیکی شیء را با اندازهٔ تصویر آن بر شبکیه نشان می‌دهد. پیکان‌های الف و ب نمودار دو شیء هم‌اندازه هستند، اما فاصلهٔ الف از چشم دو برابر فاصلهٔ ب است و درنتیجه، تصویر شبکیه‌ای الف تقریباً نصف تصویر شبکیه‌ای ب است. پیکان ج نمودار شیئی کوچکتر از الف است، اما چون محل آن به چشم نزدیکتر است تصویر شبکیه‌ای به اندازهٔ الف ایجاد کرده است.

وابستگی به نشانه‌های فاصله

مثال سکهٔ متحرک گویای آن است که در ادراک اندازهٔ شیء، علاوه بر اندازهٔ تصویر شبکیه‌ای باید چیز دیگری را نیز درنظر گرفت. این چیز اضافی، فاصلهٔ ادراکی شیء است. بیش از صد سال پیش در ۱۸۸۱، امرت (Emmert) توانست نشان دهد که تخمین اندازهٔ شیء بستگی به فاصلهٔ آن از بیننده دارد. روش هوشمندانه‌ای که وی به‌کار برد، تخمین اندازهٔ پس‌تصویر (afterimage) بود.


امرت نخست آزمودنی‌ها را وامی‌داشت مدت یک دقیقه به مرکز یک شکل (مانند شکل آزمایش امرت) چشم بدوزند. سپس به پردهٔ سفیدی نگاه می‌کردند و پس‌تصویر را می‌دیدند. وظیفهٔ آنان تخمین اندازهٔ پس‌تصویر بود، و متغیر مستقل عبارت بود از فاصلهٔ آزمودنی تا پرده. از آنجا که اندازهٔ شبکیه‌ای پس‌تصویر، صرف‌نظر از فاصلهٔ شخص تا پرده، یکسان است، بنابراین هرگونه تغییر در تشخیص اندازهٔ پس‌تصویر باید ناشی از فاصلهٔ ادراکی آن باشد. در عمل نیز وقتی پرده در فاصلهٔ دورتری قرار داشت، پس‌تصویر باید ناشی از فاصلهٔ ادراکی آن باشد. در عمل نیز وقتی پرده در فاصلهٔ دورتری قرار داشت، پس‌تصویر آن بزرگ، و زمانی‌که نزدیکتر بود، پس‌تصویر آن کوچک دیده می‌شد. آزمایش امرت چنان ساده است که هرکسی می‌تواند آن را اجراء کند.


براساس چنین آزمایش‌هائی، امرت اعلام داشت که اندازهٔ ادراکی شیء تابع دو عامل است: الف- اندازهٔ شبکیه‌ای شیء؛ و ب- فاصلهٔ ادراکی شیء. دقیق‌تر بگوئیم، اندازهٔ ادراکی شیء برابر است با حاصل‌ضرب اندازهٔ شبکیه‌ای در فاصلهٔ ادراکی. این را اصل تغییرناپذیری اندازه - فاصله می‌نامند. این اصل، ثبات اندازه را چنین توجیه می‌کند: هرچه شیء در فاصلهٔ دورتری باشد، اندازهٔ شبکیه‌ای آن کوچکتر است، اما اگر نشانه‌های فاصله موجود باشد، فاصلهٔ ادراکی افزایش می‌یابد. از این‌رو، حاصل‌ضرب اندازهٔ شبکیه‌ای در فاصلهٔ ادراکی تقریباً ثابت می‌ماند، که این به‌معنی ثابت ماندن اندازهٔ ادراکی است. مثالی می‌زنیم: وقتی کسی قدم‌زنان از شما دور شود اندازهٔ تصویر او روی شبکیهٔ چشم شما کوچکتر، اما در عین حال فاصله ادراکی وی نیز زیادتر می‌شود. این دو تغییر یکدیگر را خنثی می‌کنند و در نتیجه، ادراک شما از اندازهٔ شخص نسبتاً ثابت می‌ماند.


آزمایش امرت. کتاب را زیر نور کافی در فاصلهٔ معمول برای خواندن نگهدارید و حدود یک دقیقه به‌علامت به‌علاوهٔ (+) میان شکل خیره شوید. بعد به دیواری در فاصلهٔ دور نگاه کنید. حالا رد تصویر دو دایره را خواهید دید که بزرگتر از محرک اصلی به‌نظر می‌آیند. سپس به برگه کاغذی نزدیک چشمتان نگاه کنید. اکنون پس‌تصویر، کوچکتر از محرک اصلی به‌نظر می‌رسد. اگر رد تصویر محو شود، با باز و بسته کردن چشم گاهی دوباره ظاهر می‌شود.
آزمایش امرت. کتاب را زیر نور کافی در فاصلهٔ معمول برای خواندن نگهدارید و حدود یک دقیقه به‌علامت به‌علاوهٔ (+) میان شکل خیره شوید. بعد به دیواری در فاصلهٔ دور نگاه کنید. حالا رد تصویر دو دایره را خواهید دید که بزرگتر از محرک اصلی به‌نظر می‌آیند. سپس به برگه کاغذی نزدیک چشمتان نگاه کنید. اکنون پس‌تصویر، کوچکتر از محرک اصلی به‌نظر می‌رسد. اگر رد تصویر محو شود، با باز و بسته کردن چشم گاهی دوباره ظاهر می‌شود.

خطاهای ادراکی (illusions)

اصل تغییر‌ناپذیری اندازه - فاصله می‌تواند مبنای درک بعضی از خطاهای ادراکی باشد. (خطای ادراکی، دریافت ادراکی نادرست یا تحریف شده است). بهترین نمونهٔ خطای ادراکی اندازه، خطای ادراکی ماه است. ماه در نزدیکی افق ۵۰ درصد بزرگتر از وقتی دیده می‌شود که در سمت‌الرأس (وسط آسمان) باشد، به‌رغم اینکه تصویر شبکیه‌ای آن در هر دو موقعیت یکسان است. توجیه این خطای ادراکی این است که فاصلهٔ ادراکی از افق بیش از فاصلهٔ ادراکی از سمت‌الرأس ارزیابی می‌شود، و از این‌رو ادراک فاصلهٔ طولانی‌تر به ادراک اندازهٔ بزرگتر منجر می‌شود (راک - Rock و کافمن - Kaufman در ۱۹۶۲).


یکی دیگر از خطاهای ادراکی اندازه، خطای اتاق ایمز (Ames room) است (به‌نام مخترعش آدلبرت ایمز - Adelbert Ames). شکل اتاق ایمز نمای اتاق ایمز از دید ناظری است که از روزنهٔ کوچکی به آن نگاه می‌کند. پسربچه در گوشهٔ چپ اتاق (عکس سمت چپ) در مقایسه با وقتی که در گوشهٔ راست اتاق است (عکس سمت راست) بسیار کوچکتر به‌نظر می‌رسد، حال آنکه هر دو عکس، همزمان از همان پسربچه گرفته شده است. در اینجا ثبات اندازه مخدوش شده است. اما چرا؟ علتش ساخت اتاق است. با اینکه این اتاق برای کسی که از روزنه به آن نگاه می‌کند مانند اتاقی مستطیلی شکل و معمولی به‌نظر می‌آید، اما شکل آن در واقع به‌گونه‌ای است که فاصلهٔ گوش چپ آن از ما، دوبرابر فاصلهٔ گوشهٔ راست آن از ما است (شکل واقعی اتاق ایمز). از این‌رو پسربچهٔ تصویر سمت چپ در واقع بسیار دورتر از پسربچهٔ تصویر سمت راست است، و درنتیجه تصویر کوچکتری از آن برروی شبکیه می‌افتد. اما چون بر این باوریم که به اتاقی معمولی نگاه می‌کنیم درصدد تصحیح تفاوت فاصله برنمی‌آئیم و می‌پنداریم که هر دو پسربچه در فاصله‌ای یکسان از ما قرار دارند. در واقع فرض معمولی بودن اتاق، مزاحم اصل تغییرناپذیری اندازه - فاصله می‌شود و درنتیجه ثبات اندازه از بین می‌رود.


اتاق ایمز. نمای اتاق ایمز از دید ناظری که از روزنه‌ای به آن نگاه می‌کند. اندازهٔ پسربچه و سگ تابع این است که کدام‌یک در گوشهٔ چپ و کدام‌یک در گوشهٔ راست اتاق باشند. اتاق طوری طراحی شده که ادراک آدمی را به‌بازی بگیرد. شکل ادراکی اتاق سبب می‌شود که اندازهٔ نسبی پسربچه و سگ در دو تصویر به‌صورت باورنکردنی، متفاوت دیده شود، در حالی‌که در هر دو تصویر مان پسربچه و همان سگ نشان داده شده‌اند.
اتاق ایمز. نمای اتاق ایمز از دید ناظری که از روزنه‌ای به آن نگاه می‌کند. اندازهٔ پسربچه و سگ تابع این است که کدام‌یک در گوشهٔ چپ و کدام‌یک در گوشهٔ راست اتاق باشند. اتاق طوری طراحی شده که ادراک آدمی را به‌بازی بگیرد. شکل ادراکی اتاق سبب می‌شود که اندازهٔ نسبی پسربچه و سگ در دو تصویر به‌صورت باورنکردنی، متفاوت دیده شود، در حالی‌که در هر دو تصویر مان پسربچه و همان سگ نشان داده شده‌اند.

با اینکه تا اینجا نمونه‌های ما از ثبات ادراکی محدود به بینائی بوده، با این حال در سایر حواس نیز به ثبات ادراکی برمی‌خوریم. برای مثال، اگر بسامد همهٔ نت‌های یک آهنگ دوبرابر شود، باز هم همان آهنگ را می‌شنویم. در هریک از حس‌ها، ثبات ادراکی به روابط بین ویژگی‌های محرک وابسته است: مثلاً رابطه بین اندازهٔ شبکیه‌ای و فاصله (در مورد ثبات اندازه)، رابطه بین شدت درخشندگی دو ناحیهٔ مجاور (در مورد ثبات درخشندگی)، و جز اینها.


شکل واقعی اتاق ایمز. در این تصویر، شکل واقعی اتاق ایمز را می‌بینید. فاصلهٔ فرد سمت چپ از ما تقریباً دو برابر فاصلهٔ فرد سمت راست است، اما اینتفاوت فاصله، وقتی که از روزنه به اتاق نگاه کنیم، آشکار نمی‌شود (اقتباس از گلدشتاین - Goldstein در ۱۹۸۴).
شکل واقعی اتاق ایمز. در این تصویر، شکل واقعی اتاق ایمز را می‌بینید. فاصلهٔ فرد سمت چپ از ما تقریباً دو برابر فاصلهٔ فرد سمت راست است، اما اینتفاوت فاصله، وقتی که از روزنه به اتاق نگاه کنیم، آشکار نمی‌شود (اقتباس از گلدشتاین - Goldstein در ۱۹۸۴).