آفتاب

شصت ثانیه با اخبار سلامت هفته / 20 تیررسانه ها خبر دادند ، سيستان و بلوچستان به قلهء پيك كرونا رسيد درحالى كه امكانات در اين استان از حداقل نيز پايين تر است


١-ويديوى انتقاد دكتر هاشميان از وزير بهداشت وايرال شد و جامعه به منتقدين و حاميان وزارت بهداشت در دورهء كرونا تقسيم شد .
٢- تصاوير ايرانيان براى واكسن كروناى رايگان در ارمنستان در جهان وايرال شد .
٣- رسانه ها خبر دادند ، سيستان و بلوچستان به قلهء پيك كرونا رسيد درحالى كه امكانات در اين استان از حداقل نيز پايين تر است
٤- وزارت بهداشت به دليل تأخير در واكسيناسيون عذرخواهى كرد
٥- دكتر حريرچى اعلام كرد ١٤١ شهر در وضعيت قرمز كرونايى هستند و امار فوتى ها ١٠٪؜ افزايش داشته است .
٦- پانسمان مخصوص بيماران پروانه اى يا اى.بى با مُهر وزارت بهداشت در بازار سياه با قيمت كلان فروخته مي شود .


ویدئوها را مشاهده کنید