تابستان فرصت خوبى براى برنامه‌ريزى‌ها و داشتن تلاش‌هاى سازنده و مناسب است. اگر پدران و مادران با همکارى معلمان و مربيّان بخواهند اقداماتى مناسب در سطح دانش‌آموزان و در طريق رشد آنها داشته باشند کارهاى مهمى در همين فرصت محدود مى‌توانند انجام دهند، بدون اينکه صدمه و رنجى براى دانش‌آموزان باشد.