با توجه به مجموعه علل و عواملى که در پديد‌آوردن اختلال مؤثرند و نيز مجموعه عوامل تشديد‌کننده و راه‌هاى درمانى که عرضه شد معلوم است که براى پيشگيرى از اختلال زبان چه بايد کرد. ما در کل و بصورت دستورالعمل کلى مى‌توانيم بگوئيم:


محيط خانه را محيط امنى کنيد، در برخوردها متعادل بوده و روابط خود را با فرزندان براساس محبت و صفا و انس و گذشت و تفاهم قراردهيد. سعى کنيد در محيط حيات کودک ترس و اضطراب، پرتوقعى و استبداد، مقايسه و به رخ‌کشيدن، توقعات زياده از حد استطاعت نباشد. اين رعايت‌ها در همه سنين بايد موردنظر باشند مخصوصاً در سنين ۲ تا ۳ سالگى که دوره شکل‌گيرى سخن است. بيش از ۹۰ درصد کودکان با رفتارى مناسب، سخنگوئى متعادلى خواهند داشت.