زمينه اختلال در سخن بصورت نارسائى در درک شنوائي، دشوارى در خواندن يا گفتن، اختلال در شنيدن است. گاهى بعلت عدم‌توان يادآورى است که کودک دچار اختلال است. او ناگزير سعى خواهد کرد که کلمات جانشين را انتخاب کند و بصورت، چيز، هوم، اين و ... و با حرکات دست و انجام ژست‌ها و بصورت لال‌بازى حرف خود را بزند.