کودک در سنين دبستان در دنياى ويژه‌اى است؛ براى خود مرد يا زنى است؛ بيدار و کنجکاو است و در عين‌ حال بيش يا کم آشناى به مسائل. مطالبى را در کتاب‌هاى علوم و زيست‌شناسى خوانده و مباحثى را از معلمان خود در عرصه‌هاى فيزيولوژي، به صورت صريح و يا اشاره‌شده فرا گرفته است و گاهى نيز از دوستان و معاشران خود شنيده‌هايى در اين زمينه دارد.