حالت خودارضايى که از حدود سنين پس از هشت داراى معناى جنسى است، به ويژه براى آنها که از مسائل آن سر در آورده‌اند.- لمس‌هاى معنى‌دار که معمولاً در اواخر اين دوره براى برخى از کودکان ممکن است بروز کند.


- مرتع سوءاستفاده‌ى ديگران قرار گرفتن در عرصه‌ى جنسي، که خود خطرى مهم و انحرافى بزرگ است.


- به دام کشيدن ديگران براى برخى از افراد، در اواخر اين مرحله.


- بازى‌هاى انحرافى و تحريک‌کننده که بعدها مى‌تواند پايه‌ى غلطى براى آنها باشد مثل در کنار هم خوابيدن، اَداى روابط زناشويى را در آوردن ( که معمولاً آن را از جايى ديده و يا شنيده‌اند) و ...