اختلال‌ها و ناتوانى‌هايى که بطور معمول در دوره‌ى کودکى و نوجوانى رايج هستند و تشخيص داده مى‌شوند، عبارتند از: اختلال‌هاى يادگيري، اختلال‌هاى ارتباطي، اختلال‌هاى رشد زبان و گفتار، اختلال‌هاى دفع، اختلال‌هاى حرکتى و نظاير آن. در ميان اختلال‌هاى يادشده، در دوره‌ى ابتدايى اختلال‌هاى يادگيرى يا به بيان درست‌تر ناتوانى‌هاى يادگيرى بيش‌تر بروز و ظهور پيدا مى‌کنند و اغلب با اختلال نارسايى در توجه، بيش‌فعالى و رفتارهاى تکانشى همراه است.