نياز به فعاليت و استراحت

کودک نيازى مبرم به حرکت و فعاليت دارد تا بدان وسيله مهارت‌هايى را در خود پرورش دهد و ابراز وجود کند و در نتيجه بر اعتماد به نفس خويش بيفزايد. کودک هم‌چنين براى تجديد قوا و کسب نيروى از دست داده و نيروى جديد به استراحت نيازمند است تا از احساس خستگى و بى‌توجهى و ناآرامى جلوگيرى به عمل آيد.


نياز به امنيت

نياز به امنيت يعنى اينکه بزرگسالان به کودک و نيازهاى او باور و ايمان دارند و شرايط و محيط زندگى و روابط خود با فرزندان را به‌گونه‌اى شکل مى‌دهند که او امنيت و آرامش را با تمام وجود احساس کند.

نياز به ارضاى حس کنجکاوى

کنجکاوى براى برخورد و سازگارى با موقعيت‌هاى جديد، شيوه‌ى با ارزشى است. کودک بايد بداند چگونه، چه وقت و در کجا اَعمال و رفتارهاى خاصى را از خود بروز دهد.

نياز به پيشرفت

همه‌کس داراى نياز به پيشرفت است تا از اين طريق بتواند در مقابل ديگران خوب و موفق جلوه کند و قابليت‌هاى خود را به نمايش بگذارد. شکست در تأمين اين نياز باعث مى‌شود که کودک در شخصيت خود احساس پوچى و بى‌ارزشى کند.

نياز به دوست‌داشتن

نياز به دوست‌داشتن ديگران و مورد علاقه‌ى ديگران بودن، يکى از اساسى‌ترين نيازهاى فرد براى شاد و کارآمد زيستن است. مطالعات نشان مى‌دهد که هراندازه کودک بيشتر مورد علاقه‌ى ديگران باشد و نسبت به او عشق و محبت ابراز شود، به همان اندازه نيز قابليت دوست‌داشتن ديگران در او پرورش مى‌يابد.

نياز به مصاحبت و همدمى

انسان طبيعتاً موجودى اجتماعى است و به مصاحبت با ديگران و پيوستگى به گروه نياز دارد.