انتخاب مدرسه و عنايت در انتخاب معلم

توجه و عنايت والدين براى انتخاب مدرسه و مربى يکى از ويژگى‌هاى پدران و مادرانى است که به توفيقات تحصيلى فرزندان خويش علاقه‌مندند.هيچ‌کس نمى‌تواند نقش مدرسه‌ى خوب را در تربيت و پيشرفت تحصيلى دانش‌آموزان ناديده بگيرد. مدارس خوب از کادر مديريت با تجربه و علاقه‌مند برخوردارند و به همين‌‌دليل، هم معلمان و مربيان واجد شرايط، علاقه‌مند و مجرب را انتخاب خواهند نمود و هم در برنامه‌ريزى آموزشى پويا و کارساز مشارکت و اهتمام مى‌نمايند. از همه مهم‌تر در نظارت بر برنامه‌ها و ارزش‌يابى از آنها، بصورت مستمر اقدام خواهند کرد. به همين دليل نوع مدرسه و شرايط و ويژگى مربيان و معلمان مدرسه، در نحوه‌ى تربيت و زير ساخت شخصيت دانش‌آموزان و توفيقات تحصيلى و رفتارى آنان نقش اساسى و بنيادين خواهد داشت.

برنامه‌ريزى براى امور آموزشى فرزندان در منزل

داشتن برنامه و نهادينه نمودن آن، رمز موفقيت براى هر فرد در زندگى شخصى و اجتماعى به شمار مى‌آيد. فرزندان ما براى انجام تحصيلات خود از برنامه‌اى خاص در مدارس تبعيت مى‌نمايند. تکميل کننده‌ى برنامه‌ى تحصيلات فرزندانمان در مدرسه، داشتن برنامه‌اى منظم در خانه براى انجام تکاليف و مرور برنامه‌هاى مدرسه است. عادت دادن به تبعيت از برنامه‌هاى منظم براى درس خواندن، پايه‌ى توفيقات تحصيلى آنان را فراهم خواهد نمود. اين امر بايد با مشارکت و نظر مثبت و مبتنى بر رغبت آنها فراهم گردد.


فرزندان ما وقتى از مدرسه به خانه بر مى‌گردند، حدود يک الى دوساعت نياز به تأمين نيازهاى اوليه از جمله غذا و استراحت دارند، بنابراين نبايد در بدو ورود و بدون انجام استراحت لازم، از آنان بلافاصله توقع انجام کار درسى داشت و برعکس حتى چنانچه خود آنان بخواهند بلافاصله به امور درسى و آموزشى خود مشغول گردند، بايد به آنان توصيه نمود که ابتدا نيازهاى اوليه‌ى خود را مرتفع و قدرى استراحت نموده و سپس به امور آموزشى خود بپردازند. بعد از يکى دو ساعت استراحت، فرصت لازم براى انجام برنامه در منزل فرا مى‌رسد.


دانش‌آموزان دوره‌ى ابتدايى يک الى دو ساعت بايد به انجام تکاليف درسى و مرور برنامه‌هاى آموزشى بپردازند. اين ميزان مى‌تواند به صورت غيرپيوسته و به صورت دوره‌هاى نيم ساعته انجام گيرد، اما بايد با نظارت والدين و با کيفيت لازم صورت پذيرد.


انجام برنامه‌ى اوقات فراغت است. فرزند ما روزانه دو الى سه ساعت بايد در روز به انجام برنامه‌ى مورد علاقه‌ى خود بپردازد. اين برنامه مى‌تواند به دنبال انجام امور آموزشى و بصورت پاداش براى حسن انجام آنها صورت گيرد. بايد به خاطر داشت که اوقات فراغت فرزند با توجه به علاقه و رغبت او صورت پذيرد نه آنچه والدين دوست دارند.


نهايتاً کودکان ما بعد از امور آموزشى و اوقات فراغت حدود دو ساعت را بايد صرف شام و امور شخصى و بهداشيت خود نمايند و استراحت به رختخواب بروند، زيرا آنان به حدود هشت ساعت استراحت و خواب نيازمندند و چنانچه اين ميزان استراحت نکنند و شب ديرتر از وقت عادى بخوابند، در روز بعد با حالت خستگى قادر نخواهند بود با نشاط و سرزندگى تلاش تحصيلى خويش را آغاز کنند و کارشان بهره‌ورى لازم را نخواهد داشت.

آشناکردن دانش‌‌آموزان به پذيرش درس خوانده و انجام تکاليف

براى فرزندان ما انجام تکاليف درسى و امور آموزشى در محيط خانه بايد بصورت يک فرهنگ درآمده و به عنوان يکى از برنامه‌هاى عادى روزانه براى آنان نهادينه گردد.


يک راهِ انجام تکاليف، پاداش و يا به قول بعضى از متخصصان، عامل تقويت‌کننده‌ى رفتار است که در قسمت قبل بدان اشاره گرديد و راه ديگر نيز آشنا نمودن دانش‌آموزان با اثرات و نتايج درس‌خواندن و انجام تکاليف است، فرزندان ما بايد از روى منطق درک کنند که چرا بايد تکاليف خود را بخوبى انجام دهند و چرا بايد خوب درس بخوانند. آنها بايد مزاياى درس خواندن و توفيقاتى را که از اين راه متوجه آنان خواهد شد، بدانند و اين امر بايد با زبان منطقى و نه از روى جبر و الزام براى آنان تشريح گردد. در اين صورت آنها با آشنايى و عنايت لازم، به انجام تکاليف و درس خواندن اقدام، اهتمام و مشارکت خواهند نمود.


به زبان واضح، درسى که از روى اجبار و الزام خوانده شود و تکاليفى که با اين شيوه انجام گيرد، آثار تربيتى لازم را نخواهد داشت.

فراهم‌کردن شرايط مناسب و فضاى امن خانوادگى

ايجاد فضا و بسترى مناسب براى درس خواندن فرزندان در منزل، از دو نظر قابل توجه است:


منظر اول، فراهم آوردن شرايط فيزيکى مناسب براى درس خواندن است. فضاى مناسب و ابزار کار لازم دو مقوله‌ى مورد توجه در اين راستا به شمار مى‌آيند. تحقيقات نشان داده است فراهم آوردن ميز تحرير، کتاب‌هاى درسى و غير درسى و وسايل کمک‌آموزشى همچون ماشين حساب و حتى رايانه در پيشرفت تحصلى دانش‌آموزان مؤثرند. هم‌چنين فضاى مناسبى همچون يک اتاق مستقل يا محلى که از سر و صدا و مزاحمت ديگران بدور باشد براى درس‌خواندن، لازم و ضرورى است.


منظر دوم فراهم آوردن شرايط روانى مناسب براى درس خواندن فرزندان است. چنين فضايى زمانى ايجاد مى‌گردد که فرزند ما از دغدغه و اضطراب جدال والدين با همديگر يا جدال و بحث آنها با فرزندان يا هرگونه شرايطى که در محيط منزل ايجاد تنش و سر و صدا يا نگرانى نمايد، بدور باشد.


هم‌چنين فرزندمان بايد از آرامش نسبى محيط خانواده مطمئن بوده و حتى محيط زندگى او از شادى و نشاط برخوردار گردد. برنامه‌ريزى براى اوقات فراغت تا حدود زيادى اين نشاط و اميدوارى را در کودکان ايجاد نموده و محيط سالم و پر از رغبتى را براى فرزندان جهت درس خواندن رقم خواهد زد.

ارتباط با مدرسه و مربيان

يکى از مهم‌ترين امورى که والدين براى مشارکت در برنامه‌ريزى تحصيلى و مساعدت به فرزندان خود بايد عهد‌ه‌دار گردند تماس و ارتباط مستمر با مدرسه‌ى فرزندان خود است. اين ارتباط مى‌تواند به دلايل زير صورت پذيرد:


الف- اطلاع از وضعيت درسى و تحصيلى دانش‌آموزان.


ب- اطلاع از شرايط تربيتى و رفتارى دانش‌آموزان.


ج- کسب آگاهى از استعداد تحصيلى و نقاط ضعف و قوت دانش‌آموزان.


د- اخذ توصيه‌هاى لازم بمنظور کمک و مساعدت درسى به دانش‌آموزان.


هـ - هماهنگى و وحدت رويه‌ى خانه و مدرسه در امور تحصيلى و رفتارى دانش‌آموزان.