خصوصيات بسيار ويژهٔ اين دوره از زندگى نوجوان که از تمايلات نسبت به جنس مخالف تا الگوهاى فردى رفتارهاى مناسب با اين تمايلات را در بر مى‌گيرد، تنش‌هاى فراوانى را در نوجوان پديد مى‌آورد. سوليوان يکى از روانشناسان معاصر در اين دوره سه نياز مهم نوجوان را نام مى‌برد:


۱) نياز به امنيت شخصى و يا کاهش اضطراب.


۲) نياز به تعلق و پيوستگى که در قالب دوستى‌ەاى نزديک با گروه همجنس نوجوان بروز مى‌کند.


۳) نياز به ارضاى سائق‌هاى جنسى که به دليل ترشحات هورمونى در وضعيت زيستى او پديد آمده است و گاه آرامش او را بر هم مى‌ريزد.