در مرحله نوجوانى بايد موضوعات گوناگون و متنوعى را در عرصهٔ آداب، اخلاق، و قواعد شرعى به نوجوان آموخت.

غسل‌ها

- دختران ما را غسل‌هاى واجب متعددى است، چون غسل حيض، استحاضه و در صورت زايمان نفاس و ...


- پسران ما را غسل جنابت است که در موارد خاص برايشان مطرح مى‌شود.


- بر پسران و دختران ما غسل‌هاى ديگرى واجب مى‌شوند، مثل غسل مسّ ميّت، غسل جنابت ناشى از زناشويى حلال، غسل ناشى از جنابت حرام که خداى نخواسته در صورت ارتکاب روابط حرام و يا حالت خودارضايى و ... واجب مى‌شود و براى هر کدام آداب و ترتيب ويژه‌اى است.

عبادات

فرزندان ما به مرزى رسيده‌اند که بايد عبادت کنند. هر يک از عبادات واجبات، مقدمات و آداب و قواعدى دارند که در اين مرحله از سن بايد از آنها آگاه باشند.

مسايل شرعى

فرزند ما بالغ و مکلف است و بايد به وظايف و تکاليف خود پاى‌بند و بدان‌ها عامل باشد.

رموز تشکيل خانواده

اينان در شرايطى هستند که مى‌توانند در آستانهٔ ازدواج قرار گيرند. اما بايد بدانند که ازدواج انسانى به غير از ارضاى غريزه، اهداف ديگرى را نيز تعقيب مى‌کند که از آن جمله است: پاسخ به دعوت سنّت رسول‌الله، وصول به آرامش و مودّت، تکميل و تکامل، حفظ عفت، و ...

تقويت دين و اخلاق

دين دستورالعمل زندگى و اخلاق ضوابطى براى روابط است که در همهٔ مراحل عمر امرى لازم و در عصر ما ضرورى‌تر است. دين اسلام اجرايى قوى در پاسدارى از شرافت و عفت است و اخلاق موجود ايجاد ملاحظات و بازدارى‌هاست و موجبى است براى دور داشتن نوجوان از دغدغه‌ها و اضطرابات، که آرامش روان را براى او و جامعه تأمين مى‌کند.

تمرين استقلال

نوجوان در شرايطى است که براى خود مردى و زنى شده است. او بايد حافظ منافع خود و پاسدار شرف و اخلاق باشد. لذا ضرورى است که او را در اين عرصه تمرين‌هايى باشد، به گونه‌اى که بتواند گليم خود را از ميان حوادث بيرون بکشد، چشم و گوش را از هرزگى‌ها و آلودگى‌ها دور دارد، نلغزد و نلغزاند، طعمهٔ گرسنگان شهوت نگردد و با تملقى خود را نبازد.