همچنان‌ که مى‌دانيم، دورهٔ راهنمايى تحصيلى متناسب با شرايط سنى نوجوان، قصد دارد دانش‌آموز را در فضاى درسى اين مقطع تحصيلى براى انتخاب رشتهٔ تحصيلى آيندۀ خويش، براساس علاقه و استعداد وى آماده سازد. به عبارت ديگر مقطع راهنمايى تحصيلى فراهم آورندهٔ موقعيتى است که نوجوان بتواند با علايق و رغبت‌هاى آموزشى خويش آشنا گردد و با توجه به چنين علائقى رشتهٔ آتى خويش را براى ادامهٔ تحصيل در مقطع متوسطه انتخاب نمايد. به همين دليل گستردگى دروس و ميزان و حجم قابل توجهى از مواد درسى را براى اين دوره اجتناب ناپذير نموده است و يکى از دلايل عمدهٔ افت آموزشى در دورهٔ راهنمايى تحصيلي، در مقايسه با دورهٔ دبيرستان و دبستان، همين حجم فراوان مواد درسى مى‌باشد.