خانواده نامتعادل

در خانواده نامتعادل اعضاء از عهدهٔ انجام وظايف بخوبى برنمى‌آيند و احساس آرامش و امنيت در آن وجود ندارد. خانواده نامتعادل به گروه‌هاى متعددى قابل تقسيم است که عبارتنداز: گسيخته و گسسته

خانواده گسيخته

خانواده گسيخته يا خانواده‌اى که اعضاى آن مشخصاً از هم پاشيده‌اند و در يک مجموعه زندگى نمى‌کنند، همچون خانواده طلاق و خانوادهٔ ناپيوسته.

خانواده گسسته

خانواده گسسته که در آن گرچه اعضاء در کنار يکديگرند، ولى با يکديگر روابط مناسب ندارند. خانواده گسسته انواعى دارد که عبارتند از خانواده آشفته، خانواده قطبى ( پدرسالاري، مادر سالاري، فرزند سالاري) و خانواده بى‌عاطفه.

خانواده متعادل

در يک خانواده متعادل روابط زن و شوهر داراى ويژگى‌هايى است از جمله:


۱. شناخت و پذيرش نقش و جايگاه متقابل: به اين معنى که نقش مرد و زن در زندگى مشترک مشخص است، گرچه بين آن دو محبت و مودٌت در رأس امور قرار دارد.


۲. زمينه‌سازى و تلاش براى رفع نياز متقابل: هرکدام از همسران براى فراهم‌آوردن شرايط و امکاناتى که بتواند نيازها و خواسته‌هاى همسر خود را ارضاء کند در تلاش است.


۳. زمينه‌سازى براى پويايى و تکامل فردى در خانواده: چنانچه نيازهاى اوليه انسان تأمين شود، نوبت به تأمين نيازهاى بالاتر و رشد و تکامل وى مى‌رسد و زوجين بايد براى رشد و تکامل هم بکوشند.


۴. تلاش براى حفظ پيوندهاى فرهنگى و اجتماعى خانواده و...