هدف از آسيب‌شناسى خانواده، از سويى شناخت علل و عواملى است که موجب عدم موفقيت ازدواج و شکل‌گيرى مشکلات خانواده مى‌شوند و از ديگر سو ارائه روش‌هاى پيشگيرى موردنظر هستند.