همه کودکان استعداد خلاقيت را دارند، اگرچه ممکن است از نظر ميزان دارا بودن قدرت خلاقه متفاوت باشند. خلاقيت باهوش مترادف نيست. يک فرد بسيار باهوش ممکن است فردى بسيار خلاق نباشد.


خلاقيت در خلأ شکل نمى‌گيرد و هرچه دانش و تجربه کودکان بيشتر باشد، پايه و مبناى کوشش‌هاى خلاق آنها کيفى‌تر است. يک محيط برانگيزنده و ترغيب‌کننده، مى‌تواند در بهبود خلاقيت کودکان سهم مؤثرترى داشته باشد.


فراهم‌کردن فرصت‌ها و امکانات در بازى‌هاى آزاد، بويژه بازى‌هاى نمايشى و ساختمان‌سازى ( سازنده )، خلاقيت را در کودکان شکوفا مى‌کنند.


فضاى مستبدانه و خشک در خانه يا مدرسه، که باعث سخت‌گيرى و نظم افراطى مى‌شود، رشد خلاقيت را در کودکان کاهش مى‌دهد و سطوح اساسى و مهمى که به توجه نياز دارند عبارتنداز: بيان خلاق از طريق هنر، حرکات خلاق، تفکر خلاف و درک زيبايى‌ها.


حرکت خلاق

۳-۶ ساله‌ها:

بايد بتوانند در بيان خود از طريق حرکات بدنى احساس آزادى کنند و احساس خود را در پاسخ به موسيقى و کلمات تجربه کنند.

تفکر خلاق

۴-۶ ساله‌ها:

بايد بتوانند سؤالات از نوع باز را همزمان و با استفاده از تخيلات خود پاسخ دهند.

پرورش و درک زيبايى‌ها

۳-۶ ساله‌ها:

بايد بتوانند نسبت به رنگ و زيبايى‌هاى محيط پيرامون خود حساسيت نشان دهند.

بيان خلاق از طريق هنر

- ترسيم و رنگ‌آميزي


- نقاشى کردن


- چاپ کردن


- پاره کردن، بريدن و چسباندن - کولاژ


- مدل‌سازى و خميربازي


- تاکردن کاغذ