کودکان از نظر رشد شناختى مراحل مختلفى را طى مى‌کنند. بسيارى از کودکان در گروه سنى سه تا شش سال در مرحله عملياتى هستند و هنوز نوانايى تفکر منطقى را کسب نکرده‌اند و يا نمى‌توانند به روش انتزاعى درباره دنيا و محيط پبرامون خود فکر کنند. تفکر آنها شهودى و با ادراک شخصى هدايت مى‌شود. آنها مى‌توانند در هر زمان فقط بر يکى از ويژگى‌هاى شيء تمرکز کنند. اين وضعيت، درک و شناخت آنها را محدود مى‌سازد. بنابراين، هدف اساسى در مرحله آموزش و پرورش کودکى بايد کمک به شکل‌گيرى مفاهيم اساسى در کودکان باشد تا آنها را به سوى استدلال منطقى هدايت کند.