اين رشته از علوم پزشکى شامل مجموعه فعاليت‌ها و مهارت‌هائى است که در زمينه پيشگيري، ريشه‌کني، درمان بيمارى‌هاى دامى و تأمين بهداشت عمومى از طريق کنترل بيمارى‌هاى مشترک انسان و دام و کنترل بهداشتى مواد غذائى با منشاء دامى است و با توجه به افزايش جمعيت و تبارهاى اين جمعيت انبوه رو به افزايش به مواد غذائى و توسعه دامدارى‌ها و دامپرورى‌ها و توسعه کارخانجات صنايع غذايى که از مواد دامى به‌عنوان ماده اوليه استفاده مى‌کنند اهميت اين رشته مشخص مى‌شود فارغ‌التحصيلان دامپزشکى در هر جامعه کارائى فراوانى دارند که عمده‌ترين آنها عبارتند از:

تشخيص، پيشگيري، ريشه‌کنى و درمان بيمارى‌هاى دامى در دامدارى‌هاى سنتى و صنعتي، مديريت واحدهاى دامپزشکي، برنامه‌ريزى و تحقيق پيرامون معضلات دامپزشکي، مبارزه با بيمارى‌هاى مشترک، تدريس و تحقيق در دانشکده‌ها و آموزشکده‌هاى دامپزشکى و پژوهش در مؤسسات تحقيقاتى ذيربط.