يکى از شاخه‌هاى علوم پزشکى که تأثيرات فراوانى در پيشگيري، تشخيص و درمان بيمارى‌ها نقش گسترده‌اى دارد رشته داروسازى است فارغ‌التحصيلان در رشته داروسازى در شناسائى و ساخت داروها، داروسازى باليني، داروشناسي، زهرشناسي، مديريت داروخانه‌ها، کارخانجات و صنايع داروئى فعاليت مى‌کنند شاخه‌هاى اصلى علوم داروسازى عبارتند از:


دوره‌هاى تخصصى شيمى داروئي، فارماکولوژي، داروسازي، داروسازى هسته‌اي، داروسازى باليني، داروشناسي، زهرشناسي، مواد خوراکى و آب‌شناسى پزشکي.