مجموعه مهارت‌ها و علوم پزشکى که وظيفه خدمات‌رسانى بهداشتى و درماني، برنامه‌ريزى و مراقبت از بيماران و کنترل حالات مختلف بيمار، کمک به تشخيص پزشکان در تشخيص و درمان بيمارى‌ها و آماده ‌نمودن بيماران براى معالجات و انجام مراقبت‌هاى قبل و بعد از اعمال جراحى را دارند علوم پيراپزشکى مى‌نامند و عبارتند از: پرستارى مامائي، علوم آزمايشگاهي، مدارک پزشکي، هوشبري، تکنسين اطاق عمل، بهداشت دهان و دندان، پرستارى پزشکي، راديولوژى و ... .