علوم بهداشتى علوم سلامتى است که شامل همه عواملى است که در ايجاد زندگى سالم سهمى بر هده دارند و شامل علوم و مهارت‌هائى است که با کمک ساير نيروهاى بهداشتى و درمانى در زمينه‌هاى مختلف بهداشتى مراکز بهداشتى و درماني، محيط کار، خانواده و ... در زمينه‌هاى بهداشت مادران و کودکان، انجام واکسيناسيون، آموزش بهداشت، رفع مشکلات بهداشتي، اجراء برنامه‌هاى ايمن‌سازي، مبارزه با ناقلين و حشرات بيمارى‌زا و کنترل ضوابط بهداشتى اقدام نمايند با توجه به اينکه برخوردارى از خدمات بهداشتى و درمانى يکى از حقوق مسلم فردى و اجتماعى است و سلامت جسم و روان مردم هر جامعه يکى از زيربناهاى مهم پيشرفت و توسعه محسوب مى‌شود اهميت اين رشته مسلم مى‌شود شاخه‌هاى علوم بهداشتى عبارتند از: بهداشت خانواده، بهداشت محيط، اقتصاد بهداشتي، مبارزه با بيمارى‌ها و بهداشت حرفه‌اي، مديريت خدمات بهداشتى و آموزش بهداشت.