يکى از عمده‌ترين و عمومى‌ترين فعاليت‌هائى که بشر مى‌شناسد و عملاً در همه فرهنگ‌ها و از ديرينه‌ترين روزگار تا به حال به آن اعتقاد داشته و به فرايض آن عمل کرده‌اند اين بوده است مجموعه عقايد موروث مقبول، در باب روابط انسان با عالى‌ترين قدرت عالم ( خداوند ) و التزام بر سلوک و رفتار بر مقتضاى آن عقايد را دين مى‌نامند مفاهيم و مسائلى چون روح، خدا، زندگي، مرگ، دنياى بعد از مرگ، غيب، بهشت، جهنم و در بعضى موارد مسائل اخلاقى و اجتماعى و نيز غالباً در قلمرو اين عقايد مورث وارد هستند ظاهراً سرچشمه اين اشتياق انسان دريافتن معنى و هدف‌هاى نهائى براى زندگى است و اين معنى و هدف معمولاً حول اعتقاد به وجود يا موجوداتى فرا طبيعى است، پرسش‌گران در بيشتر اديان کوشيده‌اند خدا يا خدايان خود را عموماً از راه اعمالى چون عبادت و قربانى کردن يا با رفتارى درست گرامى بدارند يا به آنها تأثير بگذارند در علم الهيات و اديان اصول و آگاهى‌هاى مربوط به شناخت دين، ارزش‌هاى ديني، تاريخ اديان، پيشوايان ديني، عبادت قانون شرع، زندگى و آموزش‌هاى اديان مورد مطالعه و بررسى قرار مى‌گيرند.