تربيت‌بدنى بخشى از علوم تعليم و تربيت است که وسيله سالم‌سازى انسان‌ها و در نهايت جوامع انسانى تعريف شده است. بخشى از مفاهيم تربيت‌بدنى از طريق حرکات فيزيکى و جسمانى صورت مى‌پذيرد. فلسفه اين علم بر مبناى تعليم و پرورش بدن‌هاى سالم و قوى استوار است و بيشتر به‌منظور تعليم بهداشت حرکتى و آموزش اصول صحيح حرکات در افراد مى‌باشد. تأثير علوم تربيت‌بدنى و ورزش در رشد و توسعه ابعاد فرهنگى و اجتماعى افراد جامعه و سالم‌‌سازى جوامع انسانى بسيار با اهميت است.