علوم اجتماعى در پى کشف قوانين حاکم بر ساختار و حرکات بخشى از ماده جاندار است که انسان نام دارد و به‌صورت اجتماعى زيست مى‌کند اين علم کنش‌هاى اجتماعى افراد و رفتار اجتماعى آنان و چگونگى نهاد‌هاى اجتماعى و کارکرد و روابط ميان آنها را مورد مطالعه و بررسى قرار مى‌دهد. علوم اجتماعى در پنج حوزه مورد مطالعه قرار مى‌گيرد که عبارتند از پژوهشگرى علوم اجتماعي، تعاون و رفاه اجتماعي، برنامه‌ريزى اجتماعي، خدمات اجتماعى و مردم‌شناسى.