مجموعه علوم مديريت با تعدد رشته‌ها و گرايش‌ها امروزه به يکى از علومى که اهميت بسيار زيادى دارد تبديل شده است علم مديريت علم فرآيند برنامه‌ريزي، سازماندهي، کنترل و نظارت، انگيزش، ارتباطات، هدايت و تصميم‌گيرى در جهت نيل به اهداف در سازمان است به‌عبارتى ديگر مديريت سطح سازمانى است که انجام يک يا چند فعاليت متجانس از يک يا چند وظيفه در جهت اهداف و تکاليف سازمان‌ها و مؤسسات در آن منظور مى‌گردد و وظيفه مديريت مى‌تواند در زمينه تحقيقاتي، مطالعاتى و يا اجرائى باشد و به اين ترتيب علم مديريت هماهنگى کوشش‌ها و مساعى اعضاء سازمان و استفاده از منابع براى نيل به اهداف معين است.